W listopadzie 2013 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu przystąpiła do projektu Szkoła w Ruchu.
Aby otrzymać tytuł SwR szkoła nasza musi spełnić i udokumentować odpowiednie zadania w wybranych obszarach.

I. Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej.

II. Organizatorzy konkursu

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

III. Uczestnicy

IV. Obszary i zadania

Obszar 1 - Ruch w szkole.

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej z wychowania fizycznego.

Obszar 2 - Wychowanie fizyczne.

alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

Obszar 3 - Edukacja zdrowotna.

Rola aktywności ruchowej w życiu.

Obszar 4 - Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli

Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowe

Obszar 5 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych.

Obszar 6 - Zajęcia zorganizowane.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia

Obszar 7 - Zajęcia niezorganizowane.

Indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty

Obszar 8 - Aktywność w gronie rodziny.

Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.

Obszar 9 - Aktywny wypoczynek.

Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu nowe zadanie).