O szkole SP1 Lubań

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu

Trochę historii...

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu należy do najstarszych placówek w regionie. Była pierwszą, którą otwarto po II wojnie światowej przy obecnej ul. Mickiewicza 1. Inauguracja roku szkolnego miała miejsce 3.09.1945r. pod Basztą Bracką. Wówczas do placówki zaczęło uczęszczać trzydzieścioro uczniów do trzech oddziałów. Prace pedagogiczno-wychowawcze utrudniało ciągłe przemieszczanie się ludności. wielu uczniów kończyło edukacje po klasie trzeciej lub czwartej. Do nauki najszybciej zniechęcali się uczniowie pełnoletni, którzy znajdowali zatrudnienie w powstających zakładach pracy. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w szkole uczyło się 749 uczniów od godz. 8:00 do 20:00.

Obecnie...

Od pierwszego września 2014 roku placówka kształci 364 uczniów w 16 oddziałach, a średnia klasy wynosi 23 uczniów. Zajęcia zaczynają się o godz. 8.00, a ostatnia lekcja kończy się o 16.30. Dzieci uczą się na jedną zmianę. Placówka posiada świetlicę szkolną zapewniającą opiekę w godz. 6:50-8:00 i 11:45-16:30. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, są to m.in. koła sportowe, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i fotograficzne. W 2010 roku w szkole przeprowadzony został kapitalny remont budynku.

Bazę dydaktyczną stanowią:

 - kolorowe gabinety edukacji wczesnoszkolnej, składające się z dwóch części : rekreacyjnej i edukacyjnej, wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, książki tematyczne; uczniowie maja możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych w przygotowanych do tego szafkach.

  - przestronne gabinety przedmiotowe,

- profesjonalne pracownie: przyrodnicza, komputerowa i językowa, wyposażone ze środków unijnych i środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

 - przyjazne gabinety do terapii i logopedii,

 - bogata w zbiory biblioteka z czytelnią.

Wszystkie one wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy oraz w nowe i ergonomiczne meble szkolne.

Dużym sukcesem w modernizacji bazy szkoły jest funkcjonujący od 17 września 2014 roku plac zabaw, spełniający oczekiwania i marzenia dzieci.

Jedynym mankamentem szkoły jest 20-letni kompleks boisk sportowych z salą gimnastyczną, które czekają na gruntowną modernizację.

Na parterze szkoły znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, archiwum oraz pokój nauczycielski. Na I piętrze mieści się gabinet pedagoga. Przestronne hole, toalety na każdym piętrze, kąciki zieleni, interesujące gazetki ścienne tworzą przyjazny klimat szkoły. Uczniowie chętnie dbają o estetykę pomieszczeń i gablot. Profilaktyką zdrowotną i higieną zajmuje się pielęgniarka szkolna. Szkoła objęta jest monitoringiem elektronicznym.

Dyrektor…

Od września 1999 roku szkołą zarządza dyrektor mgr Beata Myśliwiec, która w 2014 roku kolejny raz wygrała konkurs na dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje kreatywnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Kadrę Pedagogiczną stanowi 32 nauczycieli, z których wszyscy posiadają wykształcenie wyższe. Wielu posiada podwójne lub potrójne kwalifikacje. Nauczyciele chętnie podejmują różne wyzwania, uczestniczą w kursach i studiach podyplomowych. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. 17 nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, 10 nauczyciela mianowanego, 3 kontraktowego oraz 2 stażysty.

Nauczyciele…

Nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę, stale pogłębiają wiedzę, co sprawia, że grono tworzy dobry zespół solidnych i wykształconych ludzi, dbających o wizerunek placówki i mających na uwadze przede wszystkim dobro ucznia i jego bezpieczeństwo. Uwieńczeniem pracy nauczycieli, uczniów i rodziców są doskonałe wyniki dydaktyczne i sportowe w mieście, powiecie, województwie i kraju. Miła i serdeczna atmosfera, wysoki poziom nauczania, zaangażowanie w problemy uczniów, troska o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych podopiecznych, organizowanie czasu wolnego sprawia, że rodzice chętnie zapisują dzieci do naszej szkoły.

Dobrze zaplanowana i zorganizowana praca nauczycieli, dotycząca zaznajamiania dzieci z różnymi zagrożeniami i sposobami reagowania na nie, organizowanie kursów pomocy przedmedycznej, czytelne regulaminy, wdrażanie projektów np. patriotycznych „Kochamy wolną Polskę”, ekologicznych „Zielony rower”, „Sprzątanie świata, pożegnanie lata”, historycznych „Szlakiem dolnośląskich zamków”, prorodzinnych „Kocham mamę, kocham tatę” oraz programów "Bezpieczna Szkoła", „Mleko z klasą” zaowocowały wzrostem bezpieczeństwa uczniów i świadomości prozdrowotnej.

Samorząd Uczniowski…

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który inicjuje wiele działań prospołecznych, kulturalnych i akcji charytatywnych, wynikających z przygotowanego planu pracy. Działalność samorządu uczniowskiego to praca zespołowa wielu

nauczycieli i społeczności uczniowskiej. Uczniowie chętnie podejmują działania propagujące tolerancję, pomoc potrzebującym oraz organizują imprezy kulturalne. Dużym powodzeniem cieszą się akcje związane ze zbiórką karmy dla zwierząt ze schroniska, przygotowaniem programów artystycznych dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i Oddziału Pielęgnacyjnego przy ŁCM. Wszystkie działania mają na celu kształtowanie odpowiedzialności za otoczenie, rozwijanie świadomego udziału w życiu publicznym,

zmotywowania uczniów do aktywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

Rada Rodziców…

 

Rada  Rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje  działa zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł oraz ustala zasady ich wydatkowania. Inicjuje wiele projektów, m.in. „Pożegnanie lata, sprzątanie świata”, „Szlakiem dolnośląskich zamków”, „Dzień ucznia i talentów”.

 

Szkoła w środowisku…

 

Szkoła otwarta jest na potrzeby środowiska. Współpracuje z różnymi instytucjami : Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  Komendą Powiatową Policji w Lubaniu, Sądem Rodzinnym oraz Prokuraturą, Urzędem Miasta (Komisją ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Asystentami Rodziny Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu,

MONAR-em w Jeleniej Górze oraz innymi specjalistami, terapeutami prowadzącymi warsztaty, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu, Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Społecznym Klubem Obrony Bezrobotnych, Ośrodkiem Wsparcia Dziennego, Polskim Czerwonym Krzyżem. Dzięki efektywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym, uczniowie mają świadomość, iż zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony dorosłych, a rodzice korzystają z porad instytucji wspierających szkołę.                        

Od roku 2001 decyzją Rady Pedagogicznej, przyznawana jest statuetka „Przyjaciel szkoły” osobom, które pomogły dzieciom i przyczyniły się do rozwoju placówki. Szkoła dobrze współpracuje z Gminą Miejską Lubań, Kuratorium Oświaty oraz innymi podmiotami.

Certyfikaty …

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu uzyskała certyfikaty:

Uzyskanie certyfikatów przyczyniło się do poprawy jakości pracy szkoły, umożliwiło wymianę doświadczeń, wyzwoliło nową energię, która jest wykorzystywana na rzecz ucznia, dostrzegania jego potrzeb oraz oczekiwań. Potwierdzeniem bardzo dobrej pracy i współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów (po raz kolejny średnia szkoły jest najwyższa w Lubaniu oraz wyższa od średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej).